top of page

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti Green-Future.cz a.s., IČO: 11932678, se sídlem Stračovská Lhota 50, 503 15 Mžany, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3792 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

(„Společnost“)

Vážení akcionáři,

tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 15. 3. 2024 v 9 hodin v notářské kanceláři Mgr. Dity Kuštové, notářky v Chrudimi, na adrese Masarykovo náměstí 59, Chrudim IV, 537 01 Chrudim.

Pořad jednání valné hromady:
 

  1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady

  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele řádné valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na řádné valné hromadě

  3. Změna stanov Společnosti

  4. Rozhodnutí o vydání prioritních dluhopisů

  5. Rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti

  6. Závěr

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY

o odůvodnění omezení přednostního práva akcionářů společnosti upsat nové akcie

Vážení akcionáři,

správní rada společnosti Green-Future.cz a.s., IČO: 11932678, se sídlem Stračovská Lhota 50, 503 15 Mžany, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3792 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové („Společnost“) tímto v souvislosti s body č. 4 a 5 pořadu jednání valné hromady Společnosti (rozhodnutí o vydání prioritních dluhopisů a rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti) v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, („ZOK“) valné hromadě předkládá zprávu o odůvodnění omezení přednostního práva akcionářů Společnosti upsat nové akcie.

bottom of page