top of page

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Green-Future.cz a.s.

se sídlem Stračovská Lhota 50, 503 15 Mžany, identifikační číslo 119 32 678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3792 (dále jen ,,společnost").

Člen správní rady svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 22. 11. 2023 v 9.00 hodin. Řádná valná hromada se koná v notářské kanceláři Mgr. Dity Kuštové, notářky v Chrudimi, se sídlem Masarykovo náměstí 59, Chrudim IV, 537 01 Chrudim.

Pořad jednání řádné valné hromady

 1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady

 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele řádné valné hromady, ověřovatele zápisu osoby pověřené sčítáním hlasů na řádné valné hromadě.

 3. Změna štěpení kmenových akcií.

 4. Změna druhu a štěpení prioritních akcií.

 5. Změna podoby listinných akcií na zaknihované akcie.

 6. Změna stanov.

 7. Závěr.

Návrh usnesení řádné valné hromady k bodu programu č. 3:

„Řádná valná hromada společnosti rozhoduje o štěpení 2 (dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě

o jmenovité hodnotě 1.050.000,-- Kč (jeden milion padesát tisíc korun českých) na 210.000 (dvě stě deset tisíc)

kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,--Kč (deset korun českých), přičemž na

každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,--Kč (deset korun /českých) bude připadat 1 (jeden) hlas."

Zdůvodnění: 

Jde o první rozhodnutí této řádné valné hromady související se záměrem zrovnoprávnění všech akcionářů společnosti, a to následnou změnou druhu prioritních akcií bez hlasovacích práv na kmenové akcie s hlasovacími právy, díky čemuž budou mít všichni akcionáři stejná práva. Ke štěpení kmenových akcií bylo dále přistoupeno z důvodu případného snazšího prodeje kmenových akcií.

Návrh usnesení řádné valné hromady k bodu programu č. 4:

„Řádná valná hromada společnosti rozhoduje o změně druhu 1.000 (jednoho tisíce) kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč (dvě stě korun českých) a současně jejich štěpení na 20.000 (dvacet

tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,--Kč (deset korun českých), přičemž

na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,--Kč (deset korun českých) bude připadat 1 (jeden) hlas."

Zdůvodnění:

Jde o druhé rozhodnutí této řádné valné hromady související se záměrem zrovnoprávnění všech akcionářů společnosti, a to změnou druhu prioritních akcií bez hlasovacích práv na kmenové akcie s hlasovacími právy, díky čemuž budou mít všichni akcionáři stejná práva.

Návrh usnesení řádné valné hromady k bodu programu č. 5:

„Řádná valná hromada společnosti konstatuje, že na základě rozhodnutí pod body programu číslo 3 a číslo 4 této

valné hromady má společnost 230.000 (dvě stě třicet tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o

jmenovité hodnotě 10,--Kč (deset korun českých).

Řádná valná hromada společnosti rozhoduje o přeměně všech 230.000 (dvě stě třicet tisíc) kusů kmenových akcií

na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,--Kč (deset korun českých) na 230.000 (dvě stě třicet tisíc) kusů

kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,--Kč (deset korun českých).

Lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související se štěpením akcií a přeměnou akcií na zaknihované akcie určí správní rada společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy."

Zdůvodnění:

V souladu s § 529 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, rozhoduje řádná valná hromada o přeměně všech kusů kmenových akcií z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to z důvodu větší transparentnosti.

Návrh usnesení řádné valné hromady k bodu programu č. 6:

„Řádná valná hromada společnosti mění stanovy společnosti tak, že se dosavadní znění článku V. Akcie nahrazuje tímto novým zněním:

V. Akcie

 1. Základní kapitál je rozvržen na 230.000 (dvě stě třicet tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,--Kč ( deset korun českých), přičemž na každou akcii připadá 1 (jeden) hlas.

 2. Celkový počet hlasů ve společnosti je 230.000 (dvě stě třicet tisíc).

 3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné."
   

Zdůvodnění:

Ke změně článku V. stanov dochází zejména v důsledku rozhodnutí řádné valné hromady pod body programu č. 3., č. 4 a č. 5, ale také z důvodu zrušení předkupního práva.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 zákona o obchodních korporacích den konání valné hromady. Právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů a přísluší mu hlasovací právo k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na řádné valné hromadě

Prezentace akcionářů proběhne v době 10 minut před časem zahájení řádné valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Ve Stračovské Lhotě dne 20. 10. 2023

Green-Future.cz a.s.

Michal Pivrnec – člen správní rady

bottom of page